Algemene voorwaarden                               

Toepassing

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Michel Klink Fotografie en de boeker, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.   Bepalingen of voorwaarden gesteld door de boeker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Michel Klink Fotografie slechts bindend indien deze door Michel Klink Fotografie schriftelijk zijn aanvaard.

Algemeen

1.   Michel Klink Fotografie maakt gebruik van daglicht en of studiobelichting en is te boeken op locatie, bij u thuis of in de studio.

2.   De foto’s worden minimaal bewerkt om het meest realistische resultaat te behouden.

3.   Michel Klink Fotografie werkt met Adobe Photoshop.

4.   Michel Klink Fotografie levert geen onbewerkte foto’s af, hij levert alleen foto’s waar hij achter staat. Van bewerkte foto’s ontvangt u ook de originele kleurenfoto, naast bijvoorbeeld de zwart/witte versie.

5.   Michel Klink Fotografie stuurt geen RAW bestanden, de foto’s worden in JPG of JPEG geleverd.


Aanvaarding van de opdracht

1.   Michel Klink Fotografie houdt zich het recht om een opdracht te weigeren.

2.   Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Michel Klink Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs indien nodig aan te passen.

3.   Wijziging van de opdracht vind schriftelijk plaats ter bevestiging.

Uitvoering van de opdracht

1.   Michel Klink Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin deze gebruikelijk werkt.

2.   Michel Klink Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De boeker verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen.

3.   Michel Klink Fotografie levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij niet of minimaal bewerkt zal worden.

4.   Michel Klink Fotografie zorgt ervoor tijdig op de afgesproken locatie aanwezig te zijn, dit wordt ook van de boeker verwacht.

5.   Michel Klink Fotografie hanteert een strakke planning en rekent maar een klein beetje speling per fotosessie. Bij vertraging dient Michel Klink Fotografie op de hoogte te worden gesteld en zal dit van de gereserveerde tijd af gaan.

6.   Michel Klink Fotografie laat tijdig weten welke voorbereidingen er getroffen dienen te worden voor de fotosessie.

7.   De boeker is verantwoordelijk voor eventuele voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de fotosessie.

Levering

1.   Michel Klink Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2.   De inbegrepen foto’s kennen een geschatte levertijd van 5 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen.

3.   De mogelijkheid om een fotopakket af te nemen staat geheel vrij en is niet verplicht.

4.   De fotoreportage kent na ontvangst van betaling ook een levertijd van 5 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Wanneer tijdens de fotosessie is besloten de gehele fotoreportage af te nemen, worden alle foto’s tegelijk geleverd.

5.   Michel Klink Fotografie levert fotobestanden in groot formaat als JPG bestand en vrij van watermerk.

6.   Foto’s worden geleverd via e-mail met een downloadlink van We-Transfer.com, tenzij anders aangegeven/overeengekomen (mogelijk op USB).

7.   De fotobestanden zijn slechts één week lang te downloaden via de link van We-Transfer, niet downloaden is eigen verantwoordelijkheid. Hierna worden de foto’s automatisch verwijderd door We-Transfer en zijn deze niet langer te downloaden. Michel Klink Fotografie beschikt na deze termijn niet meer over alle foto’s.

8.   Michel Klink Fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de boeker per e-mail gecommuniceerd.

9. Levering vind niet eerder plaats dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

10. Mogelijkheid om fotobestanden op USB te ontvangen tegen een kleine meerprijs, deze USB wordt persoonlijk of via PostNL verzonden naar het door u opgegeven adres.

Publicatie

1.   Michel Klink Fotografie werkt met een publicatieverklaring, de boeker maakt zelf de keuze in welke mate er toestemming voor publicatie wordt verleent.

2.   De boeker maakt tevens zelf de keuze of je wel of niet getagt wenst te worden in een bericht op Facebook of Instagram.

3.   Voor publicatie is geen vergoeding verschuldigd aan boeker en/of fotograaf.

4.   De publicatieverklaring wordt voorafgaand aan de fotosessie ingevuld en ondertekend.

5.   Met ondertekening van de publicatieverklaring wordt verklaard deze naar waarheid te hebben ingevuld, Michel Klink Fotografie is niet verantwoordelijk voor schrijffouten.

6.   Michel Klink Fotografie is niet verantwoordelijk voor eigen publicatie in welke vorm dan ook.

7.   Zoals bij punt 7. Privacy vermeld is het niet toegestaan eigen opnames en foto’s te maken, het is ten alle tijden verboden eigen opnames en foto’s te publiceren.

8.   Voor foto’s van minderjarigen (tot 16 jaar) worden de ouders schriftelijk om toestemming gevraagd.

Privacy

1.   Michel Klink Fotografie gaat zorgvuldig met persoonsgegevens van de klanten om.

2.   Michel Klink Fotografie vermeld geen persoonsgegevens (zoals achternaam en adres) bij de gepubliceerde foto’s.

3.   Michel Klink Fotografie plaatst geen foto’s waar intieme delen zichtbaar zijn.

4.   Michel Klink Fotografie is niet verantwoordelijk voor eigen publicatie in welke vorm dan ook.

5.   Het is niet toegestaan om tijdens een fotosessie eigen opnames/foto’s te maken.

6.   Eigen opnames/foto’s zijn alleen toegestaan indien vooraf toestemming gevraagd is aan de fotograaf.

7.   Wanneer toestemming voor eigen opnames/foto’s is verleend door de fotograaf, dient de desbetreffende persoon de opnames/foto’s te mailen naar info@michelklink.nl

8.   E-mails die door Michel Klink Fotografie verzonden worden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Iedere wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding of ander gebruik van de informatie in de e-mail door andere personen dan de beoogde ontvanger is verboden.

9.   Voor bijlagen die in e-mails worden meegestuurd geld hetzelfde als omschreven bij punt 8.

10. E-mails van Michel Klink Fotografie kunnen in het ongewenste postvak/spambox terecht komen, hier is Michel Klink Fotografie niet verantwoordelijk voor. Het is raadzaam dit postvak in de gaten te houden of het e-mailadres van Michel Klink Fotografie, info@michelklink.nl op te slaan in het adresboek van uw e-mail.

11. Voor foto’s van minderjarigen (tot 16 jaar) is het verplicht dat er een volwassene bij de fotosessie aanwezig is.

Cadeaubonnen

1.   Michel Klink Fotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

2.   Cadeaubonnen zijn in elk gewenst bedrag of soort fotosessie te krijgen.

3.   Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar.

4.   Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

5.   Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een halfjaar (tenzij anders vermeld) na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

6.   Cadeaubonnen dienen in één keer besteedt te worden.

7.   Een algemene cadeaubon, die niet gekoppeld is aan een bepaalde fotosessie mag bij iedere fotosessie ingeleverd worden.

8.   Wanneer u een cadeaubon heeft voor een bepaalde fotosessie, dient u zelf te kijken bij het pakket wat hierbij inbegrepen zit, om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen, (prijs)wijzigingen uitgesloten.

9.   Bij de reservering dient aangegeven te worden dat het om een cadeaubon gaat.

10. Cadeaubon kwijt of vergeten? De volledige kosten zullen in rekening gebracht worden en dienen direct contant te worden voldaan.

Evenementen, feesten en partijen

1.    Michel Klink Fotografie is niet aan 1 organisatie gebonden.

2.   Michel Klink Fotografie draagt eigen promotie-/bedrijfskleding.

3.   De organisatie is aansprakelijk voor eventuele schade aan fotografie-spullen.

4.   Wanneer de boeker toestemming verleent voor publicatie, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor publicatie van de personen/gasten die aan het evenement aanwezig en dus gefotografeerd zijn van zowel eigen medium als die van Michel Klink Fotografie.

5.   Reiskosten en eventuele parkeerkosten zitten niet bij de prijs inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden

1.   De betaling dient contant of per bank te geschieden.

2.   Bij grote opdrachten is een aanbetaling van toepassing.

3.   Het is mogelijk om achteraf te betalen zie punt 6.

4.   Indien achteraf foto’s besteld worden, dient de betaling te zijn voldaan alvorens de foto’s geleverd worden.

5.   De annuleringskosten dienen voor de geannuleerde datum per bank te zijn voldaan.

6. Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Variabele kosten:

1.   Michel Klink Fotografie rekent buiten omgeving Spijkenisse reiskosten á €0,25 per gemaakte kilometer.

2.   Wanneer een fotosessie buiten op locatie plaatsvind waar parkeerkosten of entreeprijzen gehanteerd worden, zullen deze worden doorberekend naar de boeker.

3.   Locaties die afgehuurd dienen te worden, zijn voor rekening van de boeker.

Annulering en uitstel

1.   Indien de boeker niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Michel Klink Fotografie gerechtigd de overeenkomst uit te stellen of te ontbinden.

2.   Uitstellen, dan wel ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk gedaan.

3.   Bij ontbinding van de overeenkomst door de boeker brengt Michel Klink Fotografie 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

4.   In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Michel Klink Fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf een nieuwe datum overeenkomen.

5.   Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de afgesproken datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

6.   Betalingsverplichting geldt tevens indien de boeker geen gebruik wenst te maken van afgesproken werkzaamheden, diensten of producten zoals vermeld in de overeenkomst.

7.   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid

1.   Michel Klink Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de boeker, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2.   Michel Klink Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

Klachten

1.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Michel Klink Fotografie.

2.   Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3.   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Wijziging van de algemene voorwaarden

1.   Michel Klink Fotografie behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.   Op de algemene voorwaarden staat altijd een versiedatum vermeld, zodat er altijd kan worden nagegaan welke voorwaarden er op het moment van onduidelijkheid van kracht waren.